ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

του Συλλόγου Αποφοίτων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Άρθρο 1

Σύσταση – Επωνυμία – Έδρα 

1.Συνιστάται Σωματείο με την επωνυμία Σύλλογος Αποφοίτων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Γ.Π.Α.).

2.Η επωνυμία του Συλλόγου  για τις διεθνείς σχέσεις  αποδίδεται ως Graduate Association of the Agricultural University of Athens.

3.Ο Σύλλογος έχει σφραγίδα που φέρει την επωνυμία του Συλλόγου, το  έτος ίδρυσής του και παράσταση που απεικονίζει την πρόσοψη  του Γ.Π.Α. ανάμεσα σε δύο στάχεις τοποθετημένους χιαστί.

4.Έ δρα του Συλλόγου είναι η Αθήνα.

 

Άρθρο 2

Σκοπός – Μέσα

1.Σκοπός του Συλλόγου είναι: α) Η δημιουργία ή ενδυνάμωση δεσμών επαφής και αλληλεγγύης μεταξύ των αποφοίτων του Γ.Π.Α. β) Η διατήρηση με κάθε δυνατό μέσο διαύλων  συνεχούς επικοινωνίας μεταξύ του Γ.Π.Α. και  των αποφοίτων του, προς όφελος των ιδίων και του Πανεπιστημίου γ) Η συντονισμένη και αποτελεσματική αντιμετώπιση των προβλημάτων της γεωπονικής επιτήμης, της ελληνικής υπαίθρου και του γεωπονικού κλάδου δ) Η προώθηση των νέων αποφοίτων σε θέσεις εργασίας.

2.Για την επίτευξη των σκοπών του ο Σύλλογος μπορεί να συνιστά  επιτροπές ή ομάδες εργασίας από μέλη του ή άλλους πολίτες, να αναθέτει μελέτες σε ομάδες ή πρόσωπα, να  συνεργάζεται  με το Γ.Π.Α, το ΓΕΩ.Τ.Ε.Ε., συνδικαλιστικούς φορείς του γεωπονικού κλάδου και άλλες επιστημονικές ομάδες  ή σωματεία, να εκδίδει περιοδικά, κάθε φύσεως έντυπα   ή ηλεκτρονικό οπτικοακουστικό υλικό, να οργανώνει δημόσιες εκδηλώσεις με τη μορφή διαλέξεων, συζητήσεων ή συνεδρίων και γενικά να αναλαμβάνει να αναπτύσσει μόνος ή σε συνεργασία με άλλους κάθε πρωτοβουλία που εξυπηρετεί τους σκοπούς του.

 

Άρθρο 3

Μέλη – Δικαιώματα – Υποχρεώσεις – Αποβολή – Αποχώρηση 

1.Μέλος του Συλλόγου μπορεί να γίνει κάθε απόφοιτος του Γ.Π.Α. ή της παλαιάς Ανωτάτης Γεωπονικής Σχολής Αθηνών (Α.Γ.Σ.Α.) που επιθυμεί να εργασθεί για την προώθηση των σκοπών του Συλλόγου.

2.Κάθε  υπόψήφιο μέλος προτείνεται από τρία (3) μέλη του Συλλόγου και γίνεται δεκτό με απόφαση και κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίυ. Εάν κατά της ένταξης νέου μέλους προσφύγουν αιτιολογημένα τρία (3) μέλη του Συλλόγου αποφασίζει επ’ αυτής το Διοικητικό συμβούλιο. Η προσφυγή πρέπει να γίνει το αργότερο σε δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες μετά τη δημοσίευση της αρχικής απόφασης. Το νέο μέλος συμμετέχει στις δραστηριότητες του Συλλόγου με πλήρη δικαιώματα και υποχρεώσεις.

3. Τα μέλη του Συλλόγου είναι ισότιμα και έχουν δικαίωμα:

-          να μετέχουν στην εκλογή των Οργάνων του Συλλόγου και να εκλέγονται σε αυτά,

-          να συμμετέχουν στη λήψη των αποφάσεων και στις δραστηριότητες του Συλλόγου,

-          να ενημερώνονται για όλες τις δραστηριότητες και τον τρόπο διοίκησης του Συλλόγου.

4.Τα μέλη του Συλλόγου τηρούν τις διατάξεις του Καταστατικού και τυχόν Κανονισμών Εσωτερικής Λειτουργίας, εκπληρώνουν τακτικά τις οικονομικές τους υποχρεώσεις, βοηθούν ενεργά στην πραγμάτωση των σκοπών του Συλλόγου, μετέχουν στις δραστηριότητές του, και ενισχύουν με τις πράξεις τους ή την αποφυγή ενεργειών τους τις σχέσεις εμπιστοσύνης πάνω στις οποίες βασίζεται η λειτουργία του Συλλόγου.

5.Κάθε μέλος του Συλλόγου μποεί να αποχωρήσει ελεύθερα από τον Σύλλογο, αφού γνωστοποιήσει την απόφασή του εγγράφως στο Διοικητικό Συμβούλιο.

6.Τα μέλη διαγράφονται από τον Σύλλογο εάν αναπτύσσουν δραστηριότητα αντίθετη μετις αρχές, τους σκοπούς και το Καταστατικό του Συλλόγου ή με τη συμπεριφορά τους τον εκθέτουν.

7.Για την κίνηση της διαδικασίας διαγραφής απαιτείται έγγραφη αιτιολογημένη πρόταση πέντε (5) τουλάχιστον μελών του Συλλόγου προς το Διοικητικό Συμβούλιο ή οίκοθεν απόφασή του. Της διαδικασίας διαγραφής προηγείται έγγραφη ειδοποίηση. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, το ενδιαφερόμενο μέλος καλείται εγγράφως είτε σε έκτακτη είτε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου να συζητήσει το πρόβλημα.  Εάν το μέλος δεν ανταποκριθεί στην πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου, η απόφαση για την παραπομπή του μέλους στη Γενική Συνέλευση λαμβάνεται και χωρίς ακρόαση  σε ένα (1) μήνα από την έγγραφη πρόσκληση προς το μέλος. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει με πλειοψηφία τριών πέμπτων (3/5) του συνόλου των μελών του για την παραπομπή του μέλους στην επόμενη τακτική ή – εάν συντρέχουν ειδικοί λόγοι – σε έκτακτη Γενική Συνέλευση με το ερώτημα της διαγραφής. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει τελεσίδικα  με πλειοψηφία των τριών πέμπτων (3/5) των παρόντων. Για θέμα διαγραφής μέλους δεν ισχύουν οι κατά την παρ. 11 του άρθρου 9 του παρόντος Καταστατικού εξουσιοδοτήσεις. Κατά το διάστημα από την απόφαση παραπομπής  του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η ιδιότητα του μέλους βρίσκεται σε αναστολή.

  

Άρθρο 4

Πόροι 

1.Πόροι του Συλλόγου είναι:

-          το δικαίωμα εγγραφής και τακτικές και έκτακτες συνδρομές των μελών του,

-          κάθε είδους συνεισφορά από νομικά ή φυσικά πρόσωπα, εν ζωή ή αιτία θανάτου, που έχει νόμιμη  προέλευση,

-          τα έσοδα του Συλλόγου από τις δραστηριότητές του ή την περιουσία του.

 

2.Το ύψος του δικαιώματος εγγραφής και των τακτικών συνδρομών ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση με πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, στα πλαίσια του οικονομικού απολογισμού και προϋπολογισμού. Μέχρι τη σύγκληση της Πρώτης Γενικής Συνέλευσης το δικαίωμα εγγραφής ορίζεται σε τριάντα (30) ευρώ και η ετήσια συνδρομή σε είκοσι (20) ευρώ.

3.Έκτακτες συνδρομές αποφασίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από πρόταση του Ταμία, όταν το ύψος του αποθεματικού μειωθεί σε χαμηλά επίπεδα καθώς και όταν προκύπτουν έκτακτες δαπάνες για συγκεκριμένη έκτακτη δραστηριότητα του Συλλόγου. Οι έκτακτες συνδρομές αποτελούν ηθική και όχι οικονομική υποχρέωση των μελών του Συλλόγου.

 

Άρθρο 5

Οργάνωση – Διοίκηση – Εκπροσώπηση

1.‘Οργανα του Συλλόγου είναι η Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο, και η Εξελεγκτική Επιτροπή.

2.Με αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης  μπορούν να συνιστώνται περιφερειακά ή βοηθητικά όργανα.

 

Άρθρο 6

Διοικητικό Συμβούλιο

1.Ο Σύλλογος διοικείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο.

2.Έργο του Διοικητικού Συμβουλίου είναι η άσκηση όλων των εξουσιών πλην εκείνων που είναι αποκλειστικής αρμοδιότητας της Γενικής Συνέλευσης, και ιδίως:

-          η σύγκληση των τακτικών και εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων, κατά τις διατάξεις του Καταστατικού,

-          η εφαρμογή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, και η ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του Συλλόγου σύμφωνα με αυτές,

-          η ανάληψη, μέσα στα πλαίσια των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης,

      πρωτοβουλιών και η διενέργεια κάθε νόμιμης πράξης για την προώθηση των 

      σκοπών του Συλλόγου,

-          η σύνταξη του Απολογισμού και του Προγράμματος Δράσης που υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση για έγκριση,

-          η απόφαση για κάθε δικαιοπραξία και διάθεση ποσών που καθορίζονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης,

-          η σύσταση, η δραστηριοποίηση και ο συντονισμός των ομάδων εργασίας και επιτροπών που αναλαμβάνουν συγκεκριμένες εργασίες, καθώς και η απόφαση για την ανάθεση με αμοιβή εργασιών σε μελετητές ή ομάδες εμπειρογνωμόνων για την προώθηση των σκοπών του Συλλόγου,

-          ο διορισμός και η παύση τυχόν αμειβομένου προσωπικού του Συλλόγου,

-          η σύσταση και η οργάνωση Παραρτημάτων του Συλλόγου εκτός της έδρας του και ο συντονισμός και ο έλεγχος των δραστηριοτήτων τους καθώς και η παρακολούθηση της εφαρμογής του Καταστατικού,

-          η προετοιμασία των εργασιών των Γενικών Συνελεύσεων και των αρχαιρεσιών, και ιδίως η εκτύπωση, η αναπαραγωγή και η έγκαιρη διανομή του υλικού των  αρχαιρεσιών (ψηφοδελτίων και φακέλων ψηφοφορίας) σε όλα τα μέλη του εκλογικού σώματος. 

3.Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία από τη Γενική Συνέλευση για τριετή θητεία. Οι επιλαχόντες που έχουν λάβει αριθμό ψήφων τουλάχιστον ίσο με το μισό (1/2) των ψήφων του τελευταίου εκλεγόμενου  μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται αναπληρωματικά μέλη του και καταλαμβάνουν, κατά τη σειρά της εκλογής τους, τις θέσεις μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που τυχόν αποχωρήσουν κατά τη διάρκεια της θητείας του. Αν κατά τη διάρκεια της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου εξαντληθούν όλα τα αναπληρωματικά μέλη και εφ’ όσον ο απομένων χρόνος της θητείας του είναι μεγαλύτερος των έξι (6) μηνών, το Διοικητικό Συμβούλιο συμπληρώνεται κατά τα ελλείποντα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη για το υπόλοιπο της θητείας του από έκτακτη Γενική Συνέλευση που συγκαλείται εντός μηνός από την αποχώρηση του τελευταίου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην Ημερήσια Διάταξη της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης μπορούν να περιληφθούν και άλλα θέματα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9. Στη διάρκεια του τελευταίου εξαμήνου της θητείας του το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να λειτουργήσει  νόμιμα εφ’όσον υπάρχουν τουλάχιστον τρία (3) μέλη του και είναι  πληρωμένες οι θέσεις του Προέδρου και του Ταμία.

4.Το νεοεκλεγμένο Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται με πρωτοβουλία του πλειοψηφήσαντος μέλους του σε πρώτη συνεδρίαση μέσα σε μία εβδομάδα από την  εκλογή του και οργανώνεται σε σώμα με την εκλογή του Προέδρου, του Αντιπροέδρου, του Γενικού Γραμματέα και του Ταμία.

5.Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται τακτικά μια φορά το μήνα και εκτάκτως μετά από πρόσκληση του προέδρου ή μετά από έγγραφη πρόταση του ενός τρίτου (1/3) των μελών του προς τον Πρόεδρο, ο οποίος υποχρεούται να το συγκαλέσει εντός μιας εβδομάδας από την υποβολή της πρότασης, ή σε όσες άλλες ειδικές περιπτώσεις προβλέπονται από διατάξεις του Καταστατικού. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τουλάχιστον τα μισά μέλη του.

6.Η Ημερήσια Διάταξη των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται από τον Πρόεδρο και γνωστοποιείται στα μέλη, μαζί με την πρόσκληση, εγγράφως ή με τηλεομοιοτυπία (FAX) τρεις (3) τουλάχιστον ημερολογιακές ημέρες πριν τη συνεδρίασή του. Ο Πρόεδρος υποχρεούται να εγγράψει στην Ημερήσια Διάταξη θέμα που προτείνουν τρία τουλάχιστον μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

7.Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συντάξει Κανονισμό, ο οποίος να ρυθμίζει θέματα εσωτερικής λειτουργίας του. Ο Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου εγκρίνεται και τροποποιείται σε ειδική συνεδρίασή του που απαιτεί απαρτία των τριων τετάρτων (3/4) και πλειοψηφία για την έγκριση στο σύνολό του το 50 % του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

8.Αποφάσεις για την ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία Παραρτημάτων του Συλλόγου εκτός της έδρας του, καθώς και για την έγκριση των Κανονισμών Εσωτερικής Λειτουργίας τους λαμβάνονται ή τροποποιούνται σε ειδική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου που απαιτεί απαρτία των τριων τετάρτων (3/4) και με πλειοψηφία του 50 % του συνόλου των μελών του.

9.Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά από το καταστατικό ή τον, τυχόν υπάρχοντα, Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας του. Οι ψηφοφορίες διεξάγονται φανερά, εκτός αν αφορούν σε προσωπικά θέματα, κατά την αλφαβητική σειρά των μελών εκτός του Προέδρου που ψηφίζει τελευταίος. Σε περίπτωση ισοψηφίας η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται αμέσως και σε περίπτωση ισοψηφίας και στη δεύτερη ψηφοφορία επικρατεί η ψήφος του Προέδρου.

10.Σε κάθε συνεδρίαση τηρούνται πρακτικά τα οποία καταχωρούνται στο επίσημο Βιβλίο Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου με ευθύνη του Γενικού  Γραμματέα. Τα πρακτικά κάθε συνεδρίασης  εγκρίνονται στην επόμενη και μετά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα.

11.Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να παραιτηθεί οποτεδήπτε με έγγραφη δήλωσή του προς το Διοικητικό Συμβούλιο.

12.Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανακληθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης στην οποία  συμμετέχουν τα δύο τρίτα (2/3) των μελών της και με πλειοψηφία τα τρία τέταρτα (3/4) των παρόντων. Η πρόταση για ανάκληση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να υπογράφεται από τουλάχιστον είκοσι (20) μέλη του Συλλόγου και να απευθύνεται προς το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο υποχρεούται να συγκαλέσει σε ένα το πολύ μήνα έκτακτη Γενική Συνέλευση με μοναδικό θέμα της Ημερήσιας Διάταξης την πρόταση αυτή. Σε περίπτωση έλλειψης της ειδικής απαιτούμενης απαρτίας η Γενική Συνέλευση μπορεί να συγκληθεί για την ίδια αιτία μία μόνο ακόμη φορά. Λόγοι ανάκλησης μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου είναι:

•οι αναφερόμενοι στο εδάφιο 7 του άρθρου 3, και που αφορούν στην αποβολή μέλους,

•η πέραν του εξαμήνου δικαιολογημένη ή αδικαιολόγητη διαρκής απουσία από  τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, και

•κάθε βαριά παράβαση καθήκοντος.

13.Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι επανεκλέξιμα.

 

Άρθρο 7

Πρόεδρος – Αντιπρόεδρος 

1.Ο Πρόεδρος  εκπροσωπεί τον Σύλλογο προς τα έξω, καθώς και δικαστικά και εξώδικα ενώπιον οποιουδήποτε Δικαστηρίου κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας όπως και ενώπιον κάθε άλλης Αρχής. Ο Πρόεδρος μπορεί να διορίζει πληρεξουσίους άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, άλλα μέλη του Συλλόγου ή υπαλλήλους του Συλλόγου με εντολές ειδικής ή γενικής εκπροσώπησής του. Οι εντολές εκπροσώπησης του Προέδρου διακρίνονται ή – σε επείγουσες περιπτώσεις – επικυρώνονται εκ των υστέρων με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. 

2.Ο Πρόεδρος:

-          διευθύνει τις εργασίες και καταρτίζει την Ημερήσια Διάταξη των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου,

-          εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο το σχέδιο Απολογισμού και Προγραμματισμού, που υποβάλλεται για έγκριση στη Γενική Συνέλευση,

-          συνυπογράφει με τον Ταμία τον οικονομικό Απολογισμό και τον Προϋπολογισμό, που υποβάλλεται για έγκριση στη Γενική Συνέλευση,

-          συνυπογράφει με τον Γενικό Γραμματέα όλα τα έγγραφα του Συλλόγου καθώς και τα Πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου,

-          συνυπογράφει με τον Ταμία όλες τις οικονομικές πράξεις (εισροές και εκροές) με αντικείμενο μεγαλύτερο από ποσόν που καθορίζεται για κάθε διαχειριστικό έτος με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου,

-          συνυπογράφει με τον Γενικό Γραμματέα τις συμβάσεις που συνάπτει ο Σύλλογος με τρίτους, κατ’ εντολήν του Διοικητικού Συμβουλίου,

-          παρακολουθεί όλες γενικά τις δραστηριότητες του Συλλόγου και των Οργάνων του και έχει την ευθύνη για όλες τις λειτουργίες του Διοικητικού Συμβουλίου.

3.Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει σε όλα του τα καθήκοντα και αρμοδιότητες ο Αντιπρόεδρος. Το Διοικητικό Συμβούλιο, με εισήγηση του Προέδρου, μπορεί να εκχωρεί μέρος των αρμοδιοτήτων του Προέδρου σε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε άλλο μέλος του Συλλόγου.

 

Άρθρο 8

Ταμίας

1.Ο Ταμίας είναι υπεύθυνος απέναντι στο Διοικητικό Συμβούλιο για την οικονομική διαχείριση του Συλλόγου.

2.Ο Ταμίας εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο τον Οικονομικό Απολογισμό και το σχέδιο Προϋπολογισμού που υποβάλλεται  για έγκριση στη Γενική Συνέλευση.

3.Ο Ταμίας υποχρεούται να τηρεί τους λογαριασμούς, τα παραστατικά και τα  Οικονομικά Βιβλία του Συλλόγου. Ποσά μεγαλύτερα ορίου, το οποίο  καθορίζεται για κάθε διαχειριστικό έτος με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, πρέπει να είναι  κατατεθειμένα σε τρεχούμενο τραπεζικό λογαριασμό και ποσά μεγαλύτερα του τετραπλασίου παραπάνω ορίου σε τραπεζικό λογαριασμό ταμιευτηρίου. Όλοι οι τραπεζικοί λογαριασμοί τηρούνται επ’ ονόματι του Συλλόγου και η διαχείρισή τους γίνεται από κοινού από τον Πρόεδρο και τον Ταμία. 

4.Ο Ταμίας  ενημερώνει σε κάθε συνεδρίασή του το Διοικητικό Συμβούλιο για την οικονομική κατάσταση του Συλλόγου και εισηγείται για την αναγκαιότητα λήψης απόφασης έκτακτης οικονομικής εισφοράς, σύμφωνα με το άρθρο 4, παρ.3 του Καταστατικού.

 

Άρθρο 9

Γενική Συνέλευση

1.Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο του Συλλόγου.

2.Η Γενική Συνέλευση αποτελείται από όλα τα μέλη του Συλλόγου που έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις.

3.Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο σε τακτική σύνοδο το τελευταίο τρίμηνο κάθε έτους και σε έκτακτη σύνοδο όπως προβλέπεται από το Καταστατικό. Ο τόπος σύγκλησης των τακτικών Συνόδων της Γενικής Συνέλευσης αποφασίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Όλες οι έκτακτες σύνοδοι συνέρχονται στην έδρα του Συλλόγου.

4.Έκτακτη Γενική Συνέλευση μπορεί,  εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται από το Καταστατικό, να συγκληθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για την αντιμετώπιση εκτάκτου και ιδιαίτερα σοβαρού θέματος.

5.Έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά, επίσης, εάν το ζητήσει εγγράφως το είκοσι  τοις εκατό  (20 %) των μελών του Συλλόγου. Το σχετικό αίτημα πρέπει να απευθύνεται προς το Διοικητικό Συμβούλιο, να είναι αιτιολογημένο και να περιέχει την κεντρική εισήγηση σχετικά με το θέμα για το οποίο ζητείται η σύγκληση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει σε αυτήν την περίπτωση να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία ενός (1) μηνός από την υποβολή του σχετικού αιτήματος.

6.Η πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης περιέχει τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, την ημέρα, την ώρα και τον τόπο έναρξης της συνόδου, και τα κείμενα των εισηγήσεων που έχουν κατατεθεί για θέματα της Ημερήσιας Διάταξης. Η πρόσκληση υπογράφεται από τον πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα και, τουλάχιστον  ένα μήνα πριν την ημέρα της συνόδου, αποστέλλεται σε όλα τα εκτός της έδρας του Συλλόγου λειτουργούντα Παραρτήματα, δημοσιεύεται σε δύο ημερήσιες εφημερίδες μεγάλης κυκλοφορίας και αναρτάται στα Γραφεία του Συλλόγου.

7.Στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης ανήκουν:

-          η τροποποίηση του Καταστατικού,

-          η μεταβολή του σκοπού του Συλλόγου,

-          η διάλυση του Συλλόγου,

-          η εκλογή, ανάκληση, αντικατάσταση και απαλλαγή από κάθε ευθύνη των τακτικών και των αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου,

-          η έγκριση του οικονομικού απολογισμού, του Προϋπολογισμού, του Απολογισμού και του Προγράμματος Δράσης του Συλλόγου,

-          η ανάληψη δραστηριοτήτων ιδιαίτερα μεγάλου οικονομικού μεγέθους, και οπωσδήποτε κάθε δικαιοπραξία και διάθεση ποσού μεγαλύτερου από δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ, κάθε δωρεά εκ μέρους του Συλλόγου αξίας άνω των πεντακοσίων (500) ευρώ, η σύναψη δανείου μεγαλύτερου των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ και η κτήση και απαλλοτρίωση ακινήτου ή η κατασκευή κτιρίου. Τα όρια αυτά είναι δυνατόν να αναθεωρούνται με απόφαση Γενικής Συνέλευσης,

-          κάθε άλλη αρμοδιότητα που αναφέρεται ρητά στο Καταστατικό.

8.Οποιοδήποτε μέλος του Συλλόγου μπορεί να προσφύγει στο αρμόδιο Δικαστήριο εάν το Διοικητικό Συμβούλιο αδρανεί ή αρνηθεί να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση κατά παράβαση του  Καταστατικού.

9.Πέντε (5) μέλη της Γενικής Συνέλευσης μπορούν να ζητήσουν την  εγγραφή θεμάτων στην Ημερήσια Διάταξη της Γενικής Συνέλευσης με έγγραφη πρότασή τους που κοινοποιείται στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες πριν την σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης. Αν το Διοικητικό Συμβούλιο αρνηθεί την εγγραφή του θέματος στην Ημερήσια Διάταξη η πρόταση μπορεί να κατατεθεί στο προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης εάν συγκεντρώσει τις υπογραφές του ενός δεκάτου των μελών της Γενικής Συνέλευσης, αλλά όχι λιγότερων από (10).

10.Οποιοδήποτε μέλος του Συλλόγου μπορεί να ζητήσει την εγγραφή προσωπικού του θέματος στην Ημερήσια Διάταξη, χωρίς τις προϋποθέσεις του προηγουμένου εδαφίου. Επί του προσωπικού ή μη χαρακτήρα του θέματος κρίνει το Προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης και σε  περίπτωση ένστασης του ενδιαφερομένου αποφαίνεται τελεσίδικα η Γενική Συνέλευση.

11.Μέλη του Συλλόγου μπορούν να εκπροσωπούν στη Γενική Συνέλευση άλλα μέλη τα οποία κατοικούν σε απόσταση εκατό (100) τουλάχιστον χιλιομέτρων μακριά από την  έδρα του Συλλόγου και κωλύονται να παραβρεθούν στη Γενική Συνέλευση. Κανένα μέλος του Συλλόγου δεν μπορεί να εκπροσωπεί περισσότερα από δύο (2) άλλα μέλη. Η εντολή εκπροσώπησης πρέπει να είναι έγγραφη και θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος και να κατατεθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο δύο (2) τουλάχιστον ώρες πριν την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης. 

12.Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίσταται ή εκπροσωπείται νόμιμα το ένα τρίτο (1/3) των μελών της, εκτός των περιπτώσεων που το Καταστατικό προβλέπει ειδική απαρτία. Αν κατά την ημέρα και ώρα σύγκλησης της συνόδου δεν υπάρχει απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται ξανά την ίδια μέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας και βρίσκεται σε απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων ή εκπροσωπουμένων.

13.Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με φανερή ψηφοφορία και με σχετική πλειοψηφία των παρόντων και εκπροσωπουμένων, εκτός των περιπτώσεων που το Καταστατικό προβλέπει ειδική πλειοψηφία. Επί προσωπικών θεμάτων διεξάγεται μυστική ψηφοφορία.

14.Τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης, που διεξάγονται σύμφωνα με Κανονισμό που συντάσσει το Διοικητικό Συμβούλιο και εγκρίνεται εφ’ άπαξ από τη Γενική Συνέλευση, διευθύνει τριμελές Προεδρείο που εκλέγεται από το Σώμα. Η εκλογή του προεδρείου είναι το πρώτο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης. Μέχρι την εκλογή του Προεδρείου οι  εργασίες της Γενικής Συνέλευσης διευθύνονται  από το Προεδρείο του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης τηρούνται σε ειδικό Βιβλίο Πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων με ευθύνη του Προεδρείου της Γενικής Συνέλευσης και υπογράφονται από όλα τα μέλη του.

 

Άρθρο 10

Εξελεγκτική Επιτροπή

1.Η Εξελεγκτική Επιτροπή είναι τριμελής. Τα μέλη της εκλέγονται ταυτόχρονα με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και για το ίδιο χρονικό διάστημα. Οι δύο (2) πρώτοι επιλαχόντες υποψήφιοι για την Εξελεγκτική Επιτροπή θεωρούνται αναπληρωματικά μέλη της και καταλαμβάνουν κατά σειρά τις θέσεις τακτικών μελών της τα οποία τυχόν αποχωρήσουν από την Επιτροπή κατά τη διάρκεια της θητείας της.

2.Η Εξελεγκτική Επιτροπή συνέρχεται με πρωτοβουλία του πλειοψηφήσαντος μέλους της σε πρώτη συνεδρίαση μέσα σε μια εβδομάδα από την εκλογή της και εκλέγει τον Πρόεδρό της. Ο Πρόεδρος της εξελεγκτικής Επιτροπής διευθύνει τις εργασίες της, τηρεί τα Πρακτικά των  συνεδριάσεών της, εισηγείται τις ετήσιες εκθέσεις διαχειριστικού ελέγχου στη Γενική Συνέλευση, και έχει την ευθύνη για την εν γένει  λειτουργία της Επιτροπής.

3.Η Εξελεγκτική Επιτροπή έχει την ευθύνη της εποπτείας και του ελέγχου της οικονομικής διαχείρισης του Συλλόγου σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο. Στο τέλος κάθε διαχειριστικού έτους η Εξελεγκτική Επιτροπή συντάσσει έκθεση για τη διαχείριση των οικονομικών του Συλλόγου η οποία υποβάλλεται στην επόμενη Γενική Συνέλευση.

4.Η Εξελεγκτική Επιτροπή συνεδριάζει τακτικά κάθε τετράμηνο και έκτακτα όταν προβλέπεται από τους τυχόν υπάρχοντες Κανονισμούς Εσωτερικής Λειτουργίας ή με πρόσκληση του Προέδρου της, ή μετά από έγγραφο αίτημα του Ταμία του Διοικητικού Συμβουλίου ή μετά από έγγραφο αίτημα (10) μελών του Συλλόγου. Στις περιπτώσεις που το αίτημα προέρχεται από τον Ταμία ή μέλη του Συλλόγου, ο Πρόεδρος της Εξελεγκτικής Επιτροπής υποχρεούται να τη συγκαλέσει σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες, ορίζοντας και τον τόπο σύγκλησής της, ο οποίος εξαρτάται από τον λόγο για τον οποίο συγκαλείται.

 

Άρθρο 11

Αρχαιρεσίες 

1.Οι εκλογές για την ανάδειξη των οργάνων του Συλλόγου γίνονται με ενιαίο ψηφοδέλτιο και με βάση τους επισήμους καταλόγους των μελών και τα βιβλία του Ταμείου.

2.Όσοι επιθυμούν να είναι υποψήφιοι πρέπει να το δηλώσουν εγγράφως στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τις εκλογές. Το Διοικητικό Συμβούλιο ελέγχει την εκλογιμότητα των υποψηφίων και ανακοινώνει τα ονόματά τους στο εκλογικό σώμα, με ανάρτηση του καταλόγου των υποψηφίων στα Κεντρικά και τα Περιφερειακά Γραφεία του Συλλόγου, δέκα (10)  τουλάχιστον ημέρες πριν τις εκλογές.

3.Τις εκλογές διενεργεί Εφορευτική Επιτροπή που εκλέγεται από το εκλογικό σώμα. Η Εφορευτική Επιτροπή για τις εκλογές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής είναι πενταμελής. Το μέλος της Εφορευτικής Επιτροπής που έχει πλειοψηφήσει αναλαμβάνει καθήκοντα Προέδρου της 

4.Η Εφορευτική Επιτροπή έχει την ευθύνη για όλες τις διαδικαστικές λεπτομέρειες  διεξαγωγής των εκλογών και ιδίως;

-          για τη διευθέτηση  του χώρου που θα τοποθετηθούν οι κάλπες,

-       για τη διακρίβωση της ταυτότητας και τον έλεγχο του δικαιώματος των εκλογέων να ψηφίσουν,

-          για την καταγραφή όσων ψηφίζουν και την τήρηση του σχετικού ονομαστικού πρωτοκόλλου,

-          για τη διαλογή και καταμέτρηση των ψήφων, και

-     για τη σύνταξη του Πρακτικού της ψηφοφορίας και την ανακοίνωση του αποτελέσματός της.

5.Κάθε εκλογέας μπορεί να τοποθετήσει μέχρι πέντε (5) σταυρούς προτίμησης για την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και μέχρι τρεις (3) για την εκλογή μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής.

6.Μέλη του Συλλόγου που κατοικούν σε απόσταση μεγαλύτερη από εκατό (100) χιλιόμετρα από την έδρα του έχουν το δικαίωμα να ψηφίσουν εξουσιοδοτώντας άλλο μέλος του Συλλόγου. Απαιτείται προς τούτο γραπτή εξουσιοδότηση του απόντος προς το παρόν μέλους θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής. Κανένα παρόν μέλος δεν μπορεί να εκπροσωπήσει περισσότερα από ένα (1) απόντα μέλη.

7.Η Εφορευτική Επιτροπή, με βάση το Πρακτικό εκλογής, ανακηρύσσει τους επιτυχόντες ως τακτικά και ως αναπληρωματικά μέλη των αντίστοιχων οργάνων. Αν υπάρξει ισοψηφία μεταξύ δύο ή περισσότερων υποψηφίων η σειρά καθορίζεται με κλήρωση που διεξάγει η Εφορευτική Επιτροπή.

 

Άρθρο 12

Επίτιμα Μέλη

Ο Σύλλογος, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με πλειοψηφία τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων, μπορεί να ανακηρύσσει επίτιμα μέλη τους πολίτες που συμβάλλουν ή έχουν συμβάλλει στην προώθηση των σκοπών του.

 

Άρθρο 13

Βιβλία του Συλλόγου

Ο Σύλλογος υποχρεούται να τηρεί τα παρακάτω βιβλία:

-  Βιβλίο Μητρώου Μελών

- Βιβλίο Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων

- Βιβλίο Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου

- Βιβλίο Ταμείου (εισπράξεων και πληρωμών)

- Βιβλίο Περιουσίας του Συλλόγου.

 

Άρθρο 14

Διαχειριστικό Έτος 

Το Διαχειριστικό έτος αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Ο Οικονομικός Απολογισμός και ο προϋπολογισμός συντάσσονται για ένα πλήρες, πλην του πρώτου, διαχειριστικό έτος και υποβάλλονται στην επόμενη Γενική Συνέλευση.

 

Άρθρο 15

Τροποποίηση του Καταστατικού – Λύση

1.       Για να ληφθεί απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για τροποποίηση του Καταστατικού απαιτείται απαρτία των τριών πέμπτων (3/5) των μελών της και πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων.

2.       Για να ληφθεί απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για αλλγή του σκοπού του Συλλόγου απαιτείται η συναίνεση των τεσσάρων πέμπτων (4/5) των μελών του Συλλόγου. Οι δηλώσεις συναίνεσης πρέπει να κατατεθούν γραπτά στο Διοικητικό Συμβούλιο δέκα (10) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης. 

3.       Ο Σύλλογος διαλύεται με απόφαση των τριών τετάρτων (3/4) των εγγεγραμμένων και ταμιακά ενήμερων μελών του για τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 105 παρ. 1 και παρ. 3 του Αστικού Κώδικα. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει και για τη διάθεση των περιουσιακών στοιχείων του Συλλόγου σε αυτή την περίπτωση.

 

Άρθρο 16

Μεταβατικές διατάξεις

1.Μέχρι την επικύρωση του Καταστατικού από το αρμόδιο Δικαστήριο ο Σύλλογος διοικείται από 5μελή Διοικούσα Επιτροπή που έχει όλες τις κατά το Καταστατικό αρμοδιότητες και ευθύνες του Διοικητικού Συμβουλίου. Η Διοικούσα Επιτροπή υποχρεούται να συγκαλέσει την πρώτη Γενική Συνέλευση για την εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου μέσα σε δύο (2) μήνες από την επικύρωση του Καταστατικού από το αρμόδιο Δικαστήριο.

 

Άρθρο 17

Γενικές Διατάξεις

1.       Κάθε τι που δεν προβλέπεται από το παρόν Καταστατικό καθορίζεται από τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το πνεύμα του Καταστατικού και τις σχετικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα και των σχετικών νόμων και διαταγμάτων. 

2.       Το παρόν Καταστατικό, που αποτελείται από δεκαεπτά  (17) άρθρα διαβάστηκε και το Καταστατικό ψηφίστηκε  κάθε άρθρο χωριστά και στο σύνολό του από τη Συνέλευση των Ιδρυτικών μελών του Συλλόγου στις 6.11.2002. Το Καταστατικό αυτό θα ισχύει από την ημερομηνία που θα φέρει η δικαστική απόφαση που θα το εγκρίνει.

Online

ΣΥΝΔΕΣΗ

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com